record_voice_overvisibilityข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (ประเภทจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิ
[รับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภายบำบัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
monetization_onvisibilityประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567
markunreadvisibilityข่าวสารภายใน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลหลังสวน พ.ศ. ๒๕๖๗
assignmentvisibilityโครงการ
โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
filter_hdrvisibilityข่าวสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว (GREEN & CLEAN Hospital)
insert_linkvisibilityลิงค์ที่เกี่ยวข้อง