record_voice_overvisibilityข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานขับรถ
[ประกาศ] ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
monetization_onvisibilityประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566
[รายงาน]ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
markunreadvisibilityข่าวสารภายใน
[ประกาศ] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลหลังสวน รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
assignmentvisibilityโครงการ
โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
filter_hdrvisibilityข่าวสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว (GREEN & CLEAN Hospital)
insert_linkvisibilityลิงค์ที่เกี่ยวข้อง