record_voice_overvisibilityข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
[รับสมัครงาน] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
[ประกาศ]รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล
monetization_onvisibilityประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการชุดแขวนเครื่องมือทางการแพทย์
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลหลังสวน
markunreadvisibilityข่าวสารภายใน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
assignmentvisibilityโครงการ
โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
filter_hdrvisibilityข่าวสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว (GREEN & CLEAN Hospital)
insert_linkvisibilityลิงค์ที่เกี่ยวข้อง