record_voice_overvisibilityข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
monetization_onvisibilityประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566
markunreadvisibilityข่าวสารภายใน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
assignmentvisibilityโครงการ
โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
filter_hdrvisibilityข่าวสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว (GREEN & CLEAN Hospital)
insert_linkvisibilityลิงค์ที่เกี่ยวข้อง