แบบรับข้อร้องเรียนร้านค้าสวัสดิการณ์
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ ขอความกรุณาให้ข้อมูลกับเรา เราจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการบริการต่อไป


*รายละเอียดเหตุการณ์ :
* *วันที่เกิดเหตุการณ์ :
* *เวลาเกิดเหตุการณ์ :
* สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ :
ข้อแนะนำ :
*หมายเลขโทรศัทพ์ (ใช้ในกรณีที่รพ.ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือ ต้องการแจ้งความคืบหน้าในการตรวจสอบ //ทางรพ.จะเก็บเบอร์โทรไว้เป็นความลับ):