ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567

[รายงาน]ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566

[รายงาน]ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงาน ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566