ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา]

[ประกวดราคา]จ้างปรับปรุงหลังคาภายในของโรงพยาบาลหลังสวน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563]

ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลีนิกและภูมิคุ้มกันวิทยา

รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา สำหรับโรงพยาบาลหลังสวน และขออนุมัติใช้

[ประกวดราคา] ซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด ชนิด 5 Part diff

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 (การพยาบาล)(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)

[ประกวดราคา]ซื้อครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)