19 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประเภทจ้างเหมา - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ดาวน์โหลด

วันที่ : 19 ตุลาคม 2566