29 เมษายน 2567
[รับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภายบำบัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
[รับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ประเภทจ้างเหมา - ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา - ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา - ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด

วันที่ : 29 เมษายน 2567