27 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) - ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง พนักงงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา - ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567