หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส1
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4