เอกสาร ITA

หลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT)
ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล
EB1 EB2 ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB3 EB4 EB5 ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB6 EB7 EB8 EB9 ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส
EB10 EB11 EB12 ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน
EB13 ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช่ทรัพย์สินของราชการ
EB14 EB15 ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
EB16 EB17 EB18 ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB19 EB20 EB21 ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
EB22 EB23 EB24