หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนตุลาคม 2565
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนพฤศจิกายน 2565
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนธันวาคม 2565
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เดือนตุลาคม 2565
เดือนพฤศจิกายน 2565
เดือนธันวาคม 2565
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนมกราคม 2566
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนมีนาคม 2566
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เดือนมกราคม 2566
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เดือนมีนาคม 2566
ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนเมษายน 2566
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนพฤษภาคม 2566
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนมิถุนายน 2566
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เดือนเมษายน 2566
เดือนพฤษภาคม 2566
เดือนมิถุนายน 2566
ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนกรกฎาคม 2566
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนสิงหาคม 2566
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือนกันยายน 2566
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เดือนกรกฎาคม 2566
เดือนสิงหาคม 2566
เดือนกันยายน 2566