หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน


ไตรมาสที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)
1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซค์ของหน่วยงาน
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ(2) รอบ 6 เดือนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.)
▶ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) ประกอบด้วย
▶ 1. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
▶ 2. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)
1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซค์ของหน่วยงาน
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ(2) รอบ 12 เดือนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.)
▶ รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565-31 สิงหาคม 2566) ประกอบด้วย
▶ 1. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
▶ 2. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงาน